09.11.2023

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия Тетевен е насрочено за 9.11.2023 г. от 15:00 часа.

07.11.2023

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия Тетевен е насрочено за 7.11.2023 г. от 16:00 часа.

05.11.2023

Съобщение

Активност към 20:00 часа

избиратели

гласували

16659

 9379

05.11.2023

Съобщение

Активност към 16:00 часа

избиратели

гласували

16659

 7431

05.11.2023

Съобщение

 

Активност към 11:00 часа

избиратели

гласували

16659

3118 

 

03.11.2023

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия Тетевен е насрочено за 4.11.2023 г. от 17:00 часа.

03.11.2023

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия Тетевен е насрочено за 3.11.2023 г. от 17:00 часа.

01.11.2023

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия Тетевен е насрочено за 1.11.2023 г. от 17:00 часа.

31.10.2023

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия Тетевен е насрочено за 31.10.2023 г. от 17:00 часа.

29.10.2023

Съобщение

Когато избирател при гласуване е поставил бюлетините една върху друга и след като отбележи своя глас върху долната бюлетина се забелязва отпечатък или следа, гласът в тази бюлетина Е ДЕЙСТВИТЕЛЕН и се преброява по правилата за действителни гласове.

При отпечатък, следа или зацапване, получено от мастилото на печатите, които се поставят на гърба на бюлетината или от химикала, с който е отбелязан вотът, СИК отчита гласа в тази бюлетина като ДЕЙСТВИТЕЛЕН по правилата за действителни гласове.

29.10.2023

Съобщение

Броят на избирателите в община Тетевен е 16667 по данни за броя на избирателите в отпечатаните избирателни списъци от ГД ГРАО.

29.10.2023

Съобщение

Активност към 11:00 часа

избиратели

гласували

16667

3457 

29.10.2023

Съобщение

Активност към 16:00 часа

избиратели

гласували

16667

 7874

29.10.2023

Съобщение

Активност към 20:00 часа

избиратели

гласували

16667

10144

28.10.2023

Съобщение на ЦИК

В изпълнение на Решение № 2819-МИ от 28.10.2023 г. на Централната избирателна комисия и обстоятелството, че във всички избирателни секции ще се гласува само с хартиени бюлетини, Ви уведомяваме следното:

Секционните избирателни комисии в избирателните секции, в които беше предвидено машинно гласуване, попълват протоколи –Приложение № 101-МИ-хм и Приложение № 103-МИ-хм, със следните указания:

- не се попълва частта „ПРЕБРОЯВАНЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ОТ БЮЛЕТИНИТЕ ОТ МАШИННО ГЛАСУВАНЕ“ – точки от 11 до 15 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно точки от 10 до 13 за Приложение № 103-МИ-хм;

- контрола № 2 и в двете приложения да се чете „Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 5“;

- контроли № 7, 8 и 9 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно контроли № 6 и 7 за Приложение № 103-МИ-хм не се прилагат.

Методическите указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 2655-МИ от 12 октомври 2023 г., се изпълняват само в частите относно гласуването с хартиени бюлетини.

27.10.2023

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия Тетевен е насрочено за 28.10.2023 г. от 17:00 часа.

26.10.2023

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия Тетевен е насрочено за 26.10.2023 г. от 17:00 часа.

23.10.2023

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия Тетевен е насрочено за 23.10.2023 г. от 17:00 часа.

22.10.2023

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия Тетевен е насрочено за 22.10.2023 г. от 17:00 часа.

20.10.2023

Съобщение

Общинска избирателна комисия Тетевен, уведомява всички членове на СИК на територията на община Тетевен, че във връзка с осигуряването на машини за гласуване на предстоящите Избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., Ви предоставя Обучително видео за работа с машини за членовете на СИК и Инструкция за видеоизлъчване на преброяването на бюлетините и попълването на протокола в СИК.

Линк за достъп чрез интернет браузър: https://www.cik.bg/bg/mestni_izbori_2023/edu

19.10.2023

Съобщение - ВАЖНО ЗА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

Общинска избирателна комисия - Тетевен съобщава, че обучението на членовете на секционни избирателни комисии /СИК/ ще се проведе в  салона на НЧ „Съгласие 1869г.“ – гр. Тетевен, както следва:

На 23 октомври 2023 г. (понеделник) от 10:30 ч.

Общинската избирателна комисия призовава членовете на секционни избирателни комисии за активно участие в обученията.

17.10.2023

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия Тетевен е насрочено за 18.10.2023 г. от 17:00 часа.

16.10.2023

Съобщение

Общинска избирателна комисия –Тетевен, уведомява всички членове на СИК на територията на община Тетевен, че могат да участват в дистанционно обучение посредством Microsoft Teams, организирано от „Сиела норма“ АД за работа с машина за гласуване.

Инструкция за работа с Microsoft Teams

Обучението ще се извърши на следните дати:

 • 20.10.2023 г. /петък/ от 18.00 часа
 • 21.10.2023г. /събота/ от 16.00 часа
 • 22.10.2023 г. /неделя/ от 10.00 часа

Обучението е с времетраене: 40 минути.

20 октомври 2023 г. (петък)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 345 087 211 829 

Passcode: iXSCey 

 

21 октомври 2023 г. (събота)

от 16:00 до 16:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 323 234 523 850 

Passcode: rhpmv4 

 

22 октомври 2023 г. (неделя)

от 10:00 до 10:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 365 212 671 479 

Passcode: MoFFyv 

 

 

14.10.2023

Съобщение

Общинска избирателна комисия в община Тетевен, област Ловеч, уведомява, че съгласно чл. 124, ал. 4 от Изборния кодекс и Решение №2664 - МИ от 13 октомври 2023 г. на Централна избирателна комисия всяка партия, коалиция или инициативен комитет изготвя списък на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден. В списъка се вписват пореден номер, имената, ЕГН, номер и дата на пълномощното на упълномощеното лице. Списъкът се изготвя на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в excel формат, съгласно Приложение към Решение №2664 - МИ от 13 октомври 2023 г. на Централна избирателна комисия, и се подписва и предава до изборния ден - 17:00 ч. на 28 октомври 2023 година в Общинска избирателна комисия в община Тетевен от представляващия партията, коалицията или инициативния комитет, или от изрично упълномощени от тях лица.

В случаите, когато списъкът се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно.

Важно: Представителите се упълномощават с писмено пълномощно, в което се вписват имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното. Пълномощните се подписват от представляващия/те партията, коалицията или инициативния комитет, или от изрично упълномощени от него/тях лица. Не се изисква нотариална заверка на пълномощните. Общият брой на представителите на партия, коалиция и инициативен комитет на всяка кандидатска листа на партия, коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции.

Представеният списък се завежда от Общинска избирателна комисия в община Тетевен във входящия регистър на комисията.

Списък на упълномощените представители на партиите, коалициите и инициативните комитети се публикува на интернет страницата на Общинска избирателна комисия в община Тетевен, съгласно Решение № 2163-МИ от 31 август 2023 г. на Централна избирателна комисия при спазване изискванията за защита на личните данни. Формата и съдържанието на списъка за публикуване са дадени в Приложение № 77-МИ от изборните книжа.

Партиите, коалициите и инициативните комитети могат да изготвят и предават до изборния ден в ОИК допълнителен втори или следващ списък на своите представители, като спазват реда и условията на т. 1, т. 3 и т. 4 от Решение №2664 - МИ от 13 октомври 2023 г. на Централна избирателна комисия.

До изборния ден всяка партия, коалиция и инициативен комитет може да оттегли пълномощното на свои представители. Оттеглянето се извършва писмено от представляващия/те съответната партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет или от упълномощени от него/тях лица. В ОИК се представят писмените доказателства, че пълномощното е оттеглено. Когато пълномощното на представител е оттеглено, в графата за вписване номер и дата на пълномощното в публичния списък допълнително се отбелязва „оттеглено“. 

14.10.2023

Съобщение - ИЗИСКВАНИЯ И ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЛИЦА КАТО ЗАСТЪПНИЦИ И КЪМ СПИСЪКА С УПЪЛНОМОЩЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:

ОИК Тетевен уведомява политическите партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, участващи в изборите  за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г. за следните задължителни изисквания и приложения към заявлението за регистрация на лица като застъпници, заместващи застъпници и към списъка с упълномощени представители:

 1. При постъпване на искането за регистрация на застъпници или заместващи застъпници следва задължително да се приложи списък на лицата на хартиен носител в един екземпляр и на електронен носител - файл във формат Excel, съдържащ трите имена, единен граждански номер на лицата и точното наименование на партията, коалицията, местната коалиция или инициативния комитет, които ги предлагат за регистрация. Преписки без приложен списък  и  електронен носител със записан файл по образец ще се оставят без движение до отстраняване на нередностите.
 2. Представляващият или пълномощникът, внасящ предложение от името на представляващия партията, коалицията, местната коалиция или инициативния комитет за регистрация на лица като застъпници в ОИК/СИК, следва да представи в ОИК Тетевен следните документи:

2-1. Заявление по образец, съдържащ реквизитите на Приложение № 72-МИ от изборните книжа.

2-2Пълномощно (за пълномощниците) с право да предлага лица за регистрация като застъпници.

2-3. Списък на лицата, предложени за регистрация като застъпници (1 брой на хартиен носител и 1 брой на електронен носител - файл във формат Excel ).

2-4. Декларации от лицата, предложени за регистрация като застъпници Приложение № 74-МИ от изборните книжа.

      3.Заместващи застъпници се регистрират за заместване на други, вече регистрирани застъпници, които не се явят в изборния ден или преди изборния ден заявят пред предложилите ги партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет, че не могат да се явят. Удостоверенията на заместените се анулират. Броят на предложените за регистрация заместващи застъпници не може да надвишава 1/3 от общия брой на формираните избирателни секции на територията на Община Тетевен, актуален към момента на подаване на заявлението в ОИК Тетевен. Представляващият или пълномощникът, внасящ предложение от името на представляващия партията, коалицията, местната коалиция или инициативния комитет за регистрация на лица като заместващи застъпници в ОИК/СИК, следва да  представи в ОИК Тетевен следните документи:

3-1. Предложение по образец, съдържащ реквизитите на Приложение № 73-МИ от изборните книжа.

3-2. Пълномощно (за пълномощниците) с право да предлага лица за регистрация като застъпници.

3-3. Списък на лицата, предложени за регистрация като заместващи застъпници (1 брой на хартиен носител и 1 брой на електронен носител - файл във формат Excel).

3-4. Декларации от лицата, предложени за регистрация като заместващи застъпници Приложение № 74-МИ от изборните книжа.

     4.Едно лице може да бъде застъпник само на една кандидатска листа. Застъпниците не са обвързани с конкретна избирателна секция. От една и съща партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет в изборното помещение може да присъства или само застъпник или само представител

     5.Всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет може да изготви Списък с имената, единния граждански номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да я представляват в изборния ден. Списъкът(1 брой на хартиен носител и 1 брой на електронен носител - файл във формат Excel) се подписва от представляващия партията, коалицията, местната коалиция, инициативния комитет или от изрично упълномощено от тях лице и се предава до 28. 10. 2023 г. в ОИК Тетевен за публикуване на нейната интернет страницата.  Преписки без приложен списък  и електронен носител със записан файл по образец ще се оставят без движение до отстраняване на нередностите.

13.10.2023

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия Тетевен е насрочено за 14.10.2023 г. от 17:00 часа.

13.10.2023

Съобщение - ВАЖНО ЗА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

Общинска избирателна комисия - Тетевен, уведомява всички членове на СИК на територията на община Тетевен, че могат да участват в дистанционно обучение посредством Microsoft Teams, организирано от „Сиела норма“ АД за работа с машина за гласуване.

Обучението ще се извърши на следните дати:

 • 20.10.2023 г. /петък/ от 18.00 часа
 • 21.10.2023г. /събота/ от 16.00 часа
 • 22.10.2023 г. /неделя/ от 10.00 часа

Обучението е с времетраене: 40 минути.

Допълнително ще бъде предоставен линк за достъп.

13.10.2023

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия Тетевен е насрочено за 13.10.2023 г. от 17:00 часа.

10.10.2023

Съобщение

Одобрени предпечатни образци на бюлетините за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Вид бюлетина

Населено място

Опции

общински съветници

ТЕТЕВЕН

Преглед

кмет на община

ТЕТЕВЕН

Преглед

кмет на кметство

БЪЛГАРСКИ ИЗВОР

Преглед

кмет на кметство

БАБИНЦИ

Преглед

кмет на кметство

ВАСИЛЬОВО

Преглед

кмет на кметство

ГАЛАТА

Преглед

кмет на кметство

ГЛОГОВО

Преглед

кмет на кметство

ГЛОЖЕНЕ

Преглед

кмет на кметство

ГОЛЯМ ИЗВОР

Преглед

кмет на кметство

ГРАДЕЖНИЦА

Преглед

кмет на кметство

ДИВЧОВОТО

Преглед

кмет на кметство

РИБАРИЦА

Преглед

кмет на кметство

ЧЕРНИ ВИТ

Преглед

09.10.2023

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия Тетевен е насрочено за 09.10.2023 г. от 17:00 часа.

06.10.2023

Съобщение

Общинска избирателна комисия Тетевен уведомява, че предприетите мерки, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г. на територията на община Тетевен са както следва:

Избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да подават заявки за помощ за придвижване в изборния ден 29.10.2023 г. от 07.00 ч. до 18.00 ч. на телефонни номера 0678 52200 и 0877 299 114.

Определени са секции на първия етаж (партер) в сгради с повече от един етаж, в които има секции и на горни етажи, за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването на територията на Община Тетевен в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.:

 1. В гр. Тетевен, с адрес: ул. „Полк. Орлов“ № 3 – клуб на пенсионера секции № 113300027 на първия етаж за секция за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването на територията на Община Тетевен в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
 2. В гр. Тетевен, с адрес: ул. ”Христо Ботев” № 12 - спортен център секции № 113300025 на първия етаж за секция за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването на територията на Община Тетевен в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г
03.10.2023

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия Тетевен е насрочено за 03.10.2023 г. от 16:00 часа.

29.09.2023

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия Тетевен е насрочено за 29.09.2023 г. от 17:00 часа.

27.09.2023

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия Тетевен е насрочено за 27.09.2023 г. от 17:30 часа.

26.09.2023

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия Тетевен е насрочено за 26.09.2023 г. от 17:00 часа.

24.09.2023

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия Тетевен е насрочено за 24.09.2023 г. от 16:00 часа.

21.09.2023

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия Тетевен е насрочено за 22.09.2023 г. от 15:00 часа.

21.09.2023

Съобщение

ОБРАЗЕЦ ЗА ФОРМА В EXCEL ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТИТЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 29 ОКТОМВРИ 2023 Г.
Във връзка с Решение 2122-МИ/29.08.2023 г. на ЦИК при подаване на предложението за регистрация на кандидатски листи, от политически партии и коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, следва да се представят данните на кандидатите и на електронен носител, в структуриран вид във формат EXCEL /съдържащ три отделни страници за всеки вид избор/ - ИЗТЕГЛЕТЕ ОТ ТУК.
За изборите за кметове на кметства се подава едно общо предложение, като се вписват кметствата.

18.09.2023

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия Тетевен е насрочено за 18.09.2023 г. от 17:00 часа.

17.09.2023

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия Тетевен е насрочено за 17.09.2023 г. от 16:00 часа.

15.09.2023

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия Тетевен е насрочено за 15.09.2023 г. от 17:00 часа.

12.09.2023

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия Тетевен е насрочено за 12.09.2023 г. от 17:00 часа.

09.09.2023

Съобщение

На 11 септември 2023 г. Общинска избирателна комисия Тетевен започва да приема документи за регистрация на партии, коалиции и местни коалиции за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 29 октомври 2023 г. Приемането на документите ще се извършва всеки календарен ден от 9.00 ч. до 17.00 ч. на адрес: гр. Тетевен, пл. „Сава Младенов“, № 9, ет. 2, стая 214.

Регистрацията на партии, коалиции и местни коалиции се извършва по реда на  Решение № 2218-МИ от 05.09.2023 г. на ЦИК.

Крайният срок за подаване на заявление за регистрация в ОИК Тетевен е до 17.00 часа на 18 септември 2023 г.

09.09.2023

Съобщение

На 10 септември 2023 г. Общинска избирателна комисия Тетевен започва да приема документи за регистрация на инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 29 октомври 2023 г. Приемането на документите ще се извършва всеки календарен ден от 9.00 ч. до 17.00 ч. на адрес: гр. Тетевен, пл. „Сава Младенов“, № 9, ет. 2, стая 214.

Регистрацията на инициативните комитети се извършва по реда на Решение № 2121-МИ от 29.09.2023 г. на ЦИК.

Крайният срок за подаване на заявление за регистрация в ОИК Тетевен е до 17.00 часа на 18 септември 2023 г.

08.09.2023

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия Тетевен е насрочено за 09.09.2023 г. от 14:00 часа.

още съобщения

Календар

Решения

 • № 189-МИ / 09.11.2023

  относно: Определяне на помещение за работата на комисията по време на мандата й, както и адрес за кореспонденция, адрес на електронна поща и телефон за връзка с Общинска избирателна комисия в община Тетевен, област Ловеч

 • № 188-МИ / 09.11.2023

  относно: Предаване на протоколите и останалите изборни книжа и материали от Общинска избирателна комисия в община Тетевен, област Ловеч, на администрацията на Община Тетевен

 • № 187-МИ / 07.11.2023

  относно: Определяне на процесуални представители на Общинска избирателна комисия Тетевен, които да осъществяват процесуално представителство пред Административен съд – Ловеч при произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 год.

всички решения